Meble DEESKA.PL są niepowtarzalne, ponieważ każdy mebel wykonany jest z innego kawałka drewna, różniącego sie barwą, formą, rysunkiem słojów rocznych, anizotropią, wymiarami.

Sęki, pęknięcia, wszelkie potocznie uważane ubytki drewna powszechnie stanowiące wadę tego drewna, są w meblach deeska.pl ich zaletą oraz pięknym, nierozłącznym, naturalnym elementem każdej tarcicy.

 

Każdy mebel wykonany z naturalnej tarcicy pod wpływem wilgotności względnej powietrza oraz temperatury powietrza będzię pracował, co oznacza zmianę jego wymiarów. Drewno jest materiałem anizotropowym, higroskopijnym o niejednolitej i zmiennej budowie.

Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna:

 Higroskopijność drewna - jest to zdolność do wymiany pary wodnej, między drewnem, a otaczającym powietrzem.Zależnie od wilgotności drewna oraz temperatury i wilgotności względnej powietrza, drewno oddaje lub pobiera parę wodną z otoczenia.

 Anizotropia drewna -drewno wykazuje różne właściwości w kierunkach stycznym, promieniowym i wzdłużnym.

 Kurczenie-jest to zmniejszenie wymiarów objętościowym drewna pod wpływem oddawania pary wodnej otoczeniu w przedziale higroskopijnym (od 0% do Punktu Nasycenia Włókien:)

 Pęcznienie- jest to zwiększenie wymiarów objętościowych drewna pod wpływem pobierania pary wodnej z otoczenia w przedziale higroskopijnym ( od 0% do Punktu Nasycenia Włókien)

 Paczenie- jest następstwem anizotropii skurczy w kierunku stycznym i promieniowym, tzn.  w zależności od tego  z jakiej części kłody dany element pochodzi oraz od gatunku drewna,  drewno nierównomiernie wysycha w danym elemencie.

 Pęknięcie - to rozerwanie drewna wzdłuż włókien spowodowane nierównomiernym i zbyt szybkim procesem wysychania drewna okrągłego oraz tarcicy.

 Gęstość drewna- jest to stosunek masy drewna do jego objętości wyrażona g/cm3 lub kg/m3 i zależna jest od gatunku drewna.

 Twardość- jest to opór, jaki drewno stawia ciałom w
niego wciskanym i zależy od gatunku drewna.
 Ścieralność- polega na zmianach zachodzących na powierzchni drewna pod wpływem tarcia.

 Barwa-  zależy od gatunku drewna, warunków klimatycznych oraz  siedliskowych w jakich to drzewo rosło. Zmienna pod wpływem promieniowania UV.

 

Regulamin Sklepu Internetowego Deeska.pl

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://deeska.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Szymona Morawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U SZYMON MORAWSKI z siedzibą w POZNANIU 60-391 przy ul. SWOBODA 54A/2 w Polsce, NIP: 7792177248, REGON:302204921, telefon: +48 664156926, poczta elektroniczna: rzemieslnik@deeska.pl

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Ze względu na specyfikę materiału jakim jest lite drewno, z którego powstają niepowtarzalne meble deeska.pl ,akceptujesz to, że materiał podany normalnemu użytkowaniu naturalnie pracuje, co oznacza niewielką zmianę jego wymiarów, zmianę jego barwy pod wpływem promieniowania słonecznego, niewielkie powiększenie pęknięć.

Wszelkie ubytki, pęknięcia, przebarwienia i potocznie nazywane wady drewna , stanowią jego zaletę i są oryginalnym, niepowtarzalnym i nierozłącznym elementem mebli deeska.pl. To właśnie one dają urok tym meblom i są celowym zamysłem.

 

 • § 1 Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://deeska.pl

 2. Sprzedawca – SZYMON MORAWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U SZYMON MORAWSKI z siedzibą w POZNANIU 60-391 przy ul. SWOBODA 54A/2 w Polsce, NIP: 7792177248, REGON:302204921

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

 7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

 

 • § 3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

- umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,

- umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,

 1. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.

 3. Założenie Konta klienta („rejestracja”) może odbyć się podczas składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia i ustaleniu hasła służącego do logowania się na Koncie klienta.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

 5. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

 6. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

 7. dostęp do poczty elektronicznej.

 8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

 • § 4 Umowa sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres poczty e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, cenę do zapłaty za produkt bez kosztów dostawy, które muszą zostać indywidualnie ustalone ze względu na gabaryty tego produktu.

 

 • § 5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.

 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 30 do 60 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia), bez czasu dostawy zamówienia zależnego od wybranego sposobu doręczenia.

 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

 4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

 5. Informacje o kosztach dostawy podawane są indywidualnie, poprzez wysłanie emaila z informacją po indywidualnym ustaleniu.

 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

 

 • § 6 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a) przelew bankowy na podany numer konta

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

 3. Realizacja zamówienia następuje z chwilą otrzymania informacji od operatorów płatności online o poprawnym dokonaniu płatności.

 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż fakturą dostarczaną Klientowi.

 

 • § 7 Rękojmia za wady Towaru

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wadu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.

 4. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres rzemieslnik@deeska.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 6. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres, POZNAŃ 60-391, ul.SWOBODA 54A/2, Polska.

 7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 8. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 

 • § 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Ze względu na to, iż prawie wszystkie meble w sklepie internetowym deeska.pl są produkowane na indywidualne zamówienie zgodnie ze specyfikacją klienta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z pkt 3 art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. W sytuacji, gdy sprzedający oferuje gotowe produkty konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 27 Prawa Konsumenckiego, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 Prawa Konsumenckiego.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

  2. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną na adres rzemieślnik@deeska.pl lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

  3. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

  4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu umowy.

  5. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko.

  7. Zwrócony przedmiot umowy powinien być w stanie nienaruszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania rzeczy.

  8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  10. Klient ma obowiązek zwrócić rzez Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

 • § 9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres rzemieslnik@deeska.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adresrzemieslnik@deeska.pl .

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo to wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres rzemieslnik@deeska.pl.

 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

 7. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

 

 • § 10 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

§11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres rzemieślnik@deeska.pl

  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 12 Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

P.H.U SZYMON MORAWSKI

POZNAŃ 60-391,

UL.SWOBODA 54A/2

 

Adres e-mail: rzemieslnik@deeska.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

*umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

*umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

 

 

…………………………………

Data wypełnienia formularza:

 

…………………………………

* Właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia reklamacji

 

 

…………………, dnia ……………. r.

(miejscowość, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 1. Dane Klienta

Imię i nazwisko …………...............................................................................................................................................................................................

 

Adres ……………….......................................................................................................................................................................................................

 

 

E-mail …………………..................................................................................................................................................................................................

 

Telefon …………….........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 1. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar …………...............................................................................................................................................................................................................

 

 

Data zakupu ......................................................................................................................................................................................................................

 

 

Opis wady ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 1. Żądanie Klienta:

nieodpłatna naprawa Towaru

wymiana na nowy Towar

odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.

 

 

…………………………………………….

(podpis Klienta)

deeska,pl     MEBLE NA  ZAMÓWIENIE

 

P.H.U. SZYMON MORAWSKI

TEL. 664156926

POZNAŃ 60-391,

UL. SWOBODA 54A/2

rzemieślnik@deeska.pl